Kära kolleger,

Kraven på solidaritet och effektivitet på EU-nivå har aldrig varit viktigare än i denna tid av kris som berör vår gemenskap bestående av 500 miljoner européer, som vi är en del av och i vars tjänst vi arbetar.

Det var i detta sammanhang som i slutet av förra året, utan större publicitet, viktiga åtgärder vidtogs som djupt påverkar vår vardag. Åtgärderna avser främst kontroll av arbetstid och bristande arbetsinsats.

Kontrollerna verkar ha haft avsedd effekt men administrationen har för avsikt att genomföra dem på ett mer omfattande sätt som riskerar att gå längre än vad som var Kollegiets avsikt.

Allt detta sker i ett negativt sammanhang där (1) medlemsstaterna gradvis minskar antalet personer som arbetar för institutionerna och deras rättigheter, och (2) där administrationen inte aktivt involverar personalen i genomförandet av förändringarna.

Efter den påtvingade rörlighet som infördes 2004, riskerar denna förändring av organisationskultur, arbetssätt och kontrollmetoder att på sikt omforma Kommissionen till ett uteslutande verkställande organ utan politisk kapacitet.

Låt oss visa att en majoritet är emot denna utveckling och låt oss föreslå mer passande metoder för att öka effektiviteten i vår organisation.

Om vi inte är överens med denna utveckling, måste vi säga ifrån.
I ett demokratiskt system, kan man inte ignorera majoritetens åsikt.

Om du håller med om vår åsikt, kan du stödja detta brev till Kollegiet och ordförandena för institutionerna genom att klicka på länken “I AGREE” nedan.

EU STAFF FOR EUROPE (1)

 

I AGREE

 

Du kommer förmodligen att få detta meddelande flera gånger under de kommande veckorna. Dessa påminnelser har till syfte att få stöd från en majoritet av personalen. Vi beklagar eventuella obehag och hoppas att frågans betydelse får dig att överse med dessa återkommande påminnelser. Om du har tillfälle ber vi dig att aktivt verka för att dina vänner och kolleger undertecknar brevet.

(1) I fjol undertecknade, inom ramen för reformen av stadgan och under ledning av EU STAFF FOR EUROPE (en grupp kolleger övertygade om vikten av det europeiska projektet), mer än 25.000 kolleger ett brev till kollegiet. Detta upprop har utgjort ett värdefullt stöd för de företrädare för personalen (och administrationen) som hållit stånd mot de medlemsstater som önskat mycket mer radikala åtgärder.


Brev till kollegiet och ordförandena för de europeiska institutionerna

Ej lämpliga åtgärder
avseende arbetstid
och bristande arbetsinsats

Under en krisperiod då samarbete på europeisk nivå aldrig varit mer nödvändigt för att ta itu med gemensamma socioekonomiska utmaningar, fjärmar sig medlemsstaterna från gemenskapsmetoden. De återgår gradvis till mellanstatliga avtal och antar en EU-budget som minskat i reala termer. Att överge gemenskapsprincipen, innebär inte bara att frångå solidaritet och kollektiv effektivitet, det innebär också att förvägra medborgarna den demokratiska transparens de har rätt till.

Under det att det är viktigt att stärka vår förmåga till samarbete, har våra institutioners förmåga att agera inskränkts. Således har, sedan 2004, vårt institutionella system försvagats successivt och diskret genom åtgärder som påverkar den interna organisationen. Dessa åtgärder kan tyckas harmlösa och utmärkande för god förvaltning men de har viktiga konsekvenser när de betraktas som en helhet.

De förändrar på djupet våra institutioners funktionssätt. De förvandlar Kommissionen till ett organ av byråkratisk kontroll av EU-politiken. Kommissionen tappar varje dag ytterligare litet av sin politiska kapacitet som är så viktig för unionens utveckling. Dess image och dess rykte bland medborgarna har försämrats avsevärt.

Det mest typiska exemplet är den påtvingade rörligheten för människor och ständiga omstruktureringar, som presenteras som ett sätt att undvika intressekonflikter. Denna politik avhänder i praktiken Kommissionen dess kompetens och minskar dess möjlighet att lägga fram lämpliga förslag till EU:s politik. Detta är ett stort slöseri med talang och ger upphov till bristande motivation.

För närvarande är det kontrollen av arbetstid (för vissa även arbetsuppgifter) samt förfarandet för hanteringen av bristande arbetsinsats som riskerar att på ett avgörande sätt förvränga Kommissionens funktion.

Den offentliga förvaltningens oberoende och beständighet, garanter för dess politiska roll, står mer än någonsin på spel.

Projekten med elektronisk övervakning av arbetstiden, medan de på intet sätt krävs av stadgan eller grundar sig på beslut av kollegiet, är skadliga för produktiviteten och ansvarsfördelningen. De leder till administrativ stelhet och ökad byråkrati.

En ny organisationskultur, präglad av överdriven kontroll riskerar att växa fram. Den kan snabbt bryta ner förtroendet mellan kolleger som utgör en hörnsten i vår organisation och bygger kollegialitet. Misstro och frustration har en sällsynt förmåga att leda till låg motivation och kan leda till betydande effektivitetsförluster. Vi rekommenderar i stället att inrätta enkla, flexibla och föga kostsamma medel för tidsstyrning, som bygger på förtroende, och som värnar om samarbetet mellan kolleger och vår institutions innovativa kultur.  

När det gäller bristande arbetsinsats, gäller för det första att säkerställa att alla förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra att detta kan inträffa. Dessutom bör alla parter medverka vid korrigerande åtgärder. Slutligen måste de åtgärder som vidtas inte medge utvecklingen av godtyckliga förfaranden och bör endast avse objektivt odiskutabla fall. Risken för att införa förfaranden som undergräver kreativa uttryck och initiativ bör inte underskattas.

Att förhindra missbruk och säkerställa en väl fungerande service är viktigt, men det är även viktigt att inte frånta kommissionen dess särskilda kompetens: att vara unionens verkställande organ vad gäller att tillämpa fördragen och att vara den som innehar rätten till initiativ.

Vi föreslår därför i en Bilaga, 12 grundläggande principer som bör styra politiken avseende kontroll av arbetstid, personalens rörlighet och bristande arbetsinsats.

Det är vår förhoppning att detta konstruktiva upprop skall beaktas. Det kommer från medarbetare som varje dag blygsamt men med övertygelse arbetar med byggandet av unionen.

EU STAFF FOR EUROPE

Bilaga till brevet: 12 grundläggande principer som bör styra politiken avseende kontroll av arbetstid, personalens rörlighet  och bristande arbetsinsats