Drodzy Koledzy,

Nakazy solidarności i skuteczności na poziomie europejskim nigdy nie były tak ważne jak w dobie kryzysu, który dotyka tę społeczność 500 mln Europejczyków, której jesteśmy częścią i dla której pracujemy.

Właśnie w tym kontekście, głęboko wpływającym na nasze życie codzienne, pod koniec roku, bez wielkiego rozgłosu, przedsięwzięte zostały ważne środki. Środki te dotyczą przede wszystkim monitorowania czasu pracy i nienależytego wykonywania obowiązków zawodowych.

Wydaje się, że wywodzą się z praktyk dobrego zarządzania, ale Administracja przygotowuje się do wdrożenia ich w skrajny sposób, co wiąże się z ryzykiem postępowania wbrew woli wyrażonej przez Kolegium.

Wszystko to pojawia się w negatywnym kontekście, w którym (1) Państwa Członkowskie stopniowo zmniejszają liczbę osób pracujących dla instytucji i ograniczają ich prawa, a (2) Administracja nie wpływa aktywnie na zaangażowanie pracowników w przeprowadzenie zmian.

Po wprowadzeniu w 2004 r. przymusowej mobilności, zmiana kultury organizacji, metod pracy i kontroli wiąże się z ryzykiem docelowego przekształcenia Komisji w prosty organ administracji wykonawczej bez kompetencji politycznych.

Pokażmy, że jesteśmy w większości przeciwko temu trendowi i proponujemy sposoby lepiej dostosowane i wzmacniające skuteczność naszej organizacji.

Jeśli nie zgadzamy się z tym trendem, musimy o tym informować.
W systemie demokratycznym zdanie większości nie może być ignorowane.

Jeśli podzielasz nasze zdanie, poprzyj ten list przed Kolegium i Przewodniczącymi instytucji, klikając link „I AGREE” poniżej.

EU STAFF FOR EUROPE (1)

 

I AGREE

 

Prawdopodobnie otrzymasz tę wiadomość wiele razy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Te przypomnienia mają na celu uzyskanie wsparcia większości personelu. Przepraszamy za tę niedogodność i mamy nadzieję, że waga tej sprawy usprawiedliwia nieznaczne „zaśmiecanie” skrzynki pocztowej. Jeśli możesz, aktywnie zaproś swoich kolegów i przyjaciół do podpisania niniejszego listu.

(1) W zeszłym roku, pod wpływem EU STAFF FOR EUROPE (grupa kolegów przekonana o ważności europejskiego projektu) ponad 25 000 kolegów podpisało list do Kolegium w ramach reformy Statutu. Ta petycja była cennym wsparciem dla przedstawicieli personelu (i Administracji), którzy musieli stawić czoła Państwom Członkowskim żądającym bardziej radykalnych środków.


List do Kolegium i Przewodniczących instytucji europejskich

Nieodpowiednie środki dotyczące czasu pracy i nienależytego wykonywania obowiązków zawodowych

W czasie kryzysu, gdy współpraca na poziomie europejskim jeszcze nigdy nie była tak ważna, aby sprostać wspólnym wyzwaniom społeczno-gospodarczym, Państwa Członkowskie oddalają się od metody wspólnotowej. Stopniowo powracają do umów międzyrządowych i przyjmują realnie obniżający się budżet Unii. Odstąpienie od podejścia wspólnotowego to nie tylko odstąpienie od solidarności i zbiorowej skuteczności, ale również odrzucenie demokratycznej przejrzystości, do której wszyscy obywatele mają prawo.

Podczas gdy niezbędne jest wzmocnienie naszej zdolności do wspólnego działania, zdolność do działania naszych instytucji ulega zmniejszeniu. Tym samym od 2004 roku nasz system instytucjonalny jest stopniowo i dyskretnie osłabiany przez środki wpływające na jego wewnętrzną organizację. Środki te mogą wydawać się nieszkodliwe i pozornie wynikać z praktyk dobrego zarządzania, ale mają one znaczący wpływ, jeśli są traktowane jako całość.

Głęboko zmieniają one sposoby działania naszych instytucji. Przekształcają Komisję w organ biurokratycznej kontroli polityk europejskich. Komisja każdego dnia traci trochę swoich możliwości politycznych, tak istotnych dla rozwoju Unii. Jej obraz i jej reputacja wśród obywateli znacznie się pogorszyły.

Modelowym przykładem jest wymuszona mobilność osób i stałe restrukturyzacje, przedstawiane jako sposób na uniknięcie wszelkich konfliktów interesów. Polityka ta de facto pozbawia Komisję jej fachowości. Zmniejsza możliwość wysuwania propozycji dostosowanych do polityki UE. Prowadzi to do poważnej utraty talentów i spadku motywacji.

W chwili obecnej kontrola czasu pracy (a w niektórych przypadkach nawet zadań) oraz procedura zarządzania nienależytym wykonywaniem obowiązków zawodowych mogą zdecydowanie zakłócić funkcjonowanie Komisji.

Bardziej niż kiedykolwiek zagrożone są niezależność i trwałość funkcji publicznej, które są gwarantem jej roli politycznej.

Projekty elektronicznej kontroli czasu pracy, niewymagane przez Statut ani decyzję Kolegium, są szkodliwe dla wydajności i odpowiedzialności. Prowadzą one do sztywności administracyjnej i zwiększenia biurokracji.

Może pojawić się nowa kultura organizacyjna będąca wynikiem nadmiernej kontroli. Może ona szybko spowodować utratę zaufania między kolegami, które stanowi główny filar naszej organizacji opartej na koleżeństwie. Nieufność i frustracja są bardzo demotywujące i mogą prowadzić do znacznej utraty wydajności. Zamiast tego zalecamy wprowadzenie w życie prostych, elastycznych, niedrogich i opartych na zaufaniu środków kontroli czasu pracy, chroniących współpracę między kolegami i innowacyjną kulturę naszej instytucji.

Jeśli chodzi o nienależyte wypełnianie obowiązków zawodowych, należy przede wszystkim zapewnić wprowadzenie środków zapobiegawczych, aby tego uniknąć. Wreszcie, wprowadzone procedury nie powinny umożliwiać rozwoju arbitralnych sposobów traktowania i muszą dotyczyć wyłącznie obiektywnie bezspornych przypadków. Nie należy lekceważyć ryzyka wdrożenia praktyk naruszających twórczą ekspresję i inicjatywę.

Unikanie nadużyć i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usług jest ważne, ale istotne jest również, aby nie pozbawić Komisji jej szczególnych kompetencji: roli organu wykonawczego Unii wdrażającego Traktaty oraz posiadającego prawa inicjatywy ustawodawczej.

W tym celu proponujemy w załączniku 12 podstawowych zasad regulujących politykę dotyczącą kontroli czasu pracy, mobilności pracowników i nienależytego wykonywania obowiązków zawodowych.

Mamy nadzieję, że to konstruktywne przesłanie zostanie usłyszane. Pochodzi ono od ludzi, którzy pracują każdego dnia, skromnie, ale i z przekonaniem, na rzecz budowy Unii.

EU STAFF FOR EUROPE

Załącznik do listu: 12 podstawowych zasad regulujących politykę dotyczącą kontroli czasu pracy, mobilności pracowników i nienależytego wykonywania obowiązków zawodowych